Ampersand (Shot&Edited by @the_faiz_phase )


This video, https://www.youtube.com/watch?v=vaZJuKzNxzk, can also be seen at https://www.youtube.com/channel/UCtw9NHp2JLLWA1YTx42gRZg.